ข้อกำหนดการใช้งาน

บทนำ

การใช้เว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (“ข้อกำหนด”) คุณต้องอ่านข้อกำหนดนี้ร่วมกับข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อจำกัดความรับผิดชอบใด ๆ ที่ให้ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบข้อกำหนดอย่างรอบคอบ ข้อกำหนดนี้ใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราทุกคน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ลูกค้า ผู้ขาย ผู้จำหน่าย และ/หรือผู้มีส่วนร่วมในเนื้อหา หากคุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ใช้บริการใด ๆ ของเว็บไซต์ของเรา หรือสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือความเป็นส่วนตัว โดยการยอมรับข้อกำหนด คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อยที่สุดที่บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ และมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจถือเป็นความผิดทางแพ่งหรือทางอาญาหรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ คุณตกลงที่จะไม่พยายามแทรกแซงเครือข่ายหรือคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราหรือแสวงหาผลประโยชน์การเข้าถึงระบบของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องแก่เรา เช่น ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสิ้นหรือติดต่อคุณตามความจำเป็น คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลของคุณทันที คุณอนุญาตให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ใครก็ตามได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม . เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ รวมถึงการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจกำหนดกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะทบทวนข้อกำหนดเป็นประจำและการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไขการระงับใด ๆ หรือการยุติเว็บไซต์ของเราหรือบริการ เนื้อหา คุณลักษณะ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ลิงก์จากหรือไปยังเว็บไซต์ภายนอกเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อความสะดวก เท่านั้น. เราไม่ตรวจสอบ รับรอง อนุมัติ หรือควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงจากหรือไปยังเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาของไซต์เหล่านั้น บุคคลที่สามที่มีชื่ออยู่ในนั้น หรือไซต์ของพวกเขาสินค้าและบริการ. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง ลิงก์ไปยังไซต์ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อปัญหาหรือผลที่ตามมาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ การใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงใบอนุญาต (ถ้ามี) ที่มาพร้อมกับหรือมาพร้อมกับซอฟต์แวร์

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีที่เรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อผิดพลาดและการละเว้น

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราอาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือความไม่ถูกต้องและอาจไม่สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากส่งคำสั่งซื้อแล้ว) ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น และความพร้อมจำหน่าย และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ดำเนินการตามข้อมูลราคาหรือความพร้อมจำหน่ายที่ไม่ถูกต้อง ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

เราไม่ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด

คุณถือว่าทั้งหมดความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับข้อมูลที่เข้าถึงจากหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทั้งหมด เนื้อหาและวัสดุ และฟังก์ชันและบริการที่มีให้บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ให้ไว้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือประโยชน์ของเนื้อหาหรือข้อมูล การเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง และการรับประกันใดๆ ของกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือการทำงานของเว็บไซต์หรือเนื้อหาและเนื้อหาของบริการที่ให้บริการนั้นจะทันเวลา ปลอดภัย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของเราที่สร้างเว็บไซต์ของเรา ใช้งานได้โดยปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

การใช้เว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าในกรณีใดเราหรือบริษัทในเครือของเรา เนื้อหาหรือผู้ให้บริการของเราหรือที่เกี่ยวข้องหรือใด ๆ ของเราหรือของพวกเขา กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ หรือพนักงานจะต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นการลงโทษ ความสูญเสียหรือมูลเหตุของการกระทำ หรือการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจหรือการขาย หรือความเสียหายประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะเกิดจาก สัญญาหรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออย่างอื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้หรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาหรือเนื้อหาหรือการทำงานผ่านเว็บไซต์ของเราแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำจาก ความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง ในเขตอำนาจศาลดังกล่าว การปฏิเสธความรับผิดชอบ การยกเว้น หรือข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ และความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณ ตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา และถือว่าเราและบริษัทในเครือของเราพ้นอันตราย และกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับเหมา และพนักงานของเราและที่เกี่ยวข้องจากการสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ในทางใดทางหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา การละเมิดข้อกำหนดของคุณ หรือการโพสต์หรือส่งเนื้อหาใด ๆ บนหรือผ่านทางเว็บไซต์โดยคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่สามอ้างว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณละเมิดตามสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกำหนดและแทนที่ ข้อตกลง ความเข้าใจ หรือการจัดการใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับเรา ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ทั้งคุณและเรารับทราบว่าในการเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งคุณและเราไม่ได้พึ่งพาการรับรอง การดำเนินการ หรือสัญญาใด ๆ ที่ให้โดยอีกฝ่ายหนึ่งหรือโดยนัยจากสิ่งใด ๆ ที่พูดหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเราก่อนข้อกำหนดดังกล่าว ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ในข้อกำหนด

การสละสิทธิ์

การที่เราไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว การสละสิทธิ์โดยเราสำหรับการผิดนัดใด ๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของการผิดนัดใด ๆ ในภายหลัง การสละสิทธิ์จากเราไม่มีผลเว้นแต่จะมีการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่วนหัว

ส่วนหัวและชื่อเรื่องใด ๆ ในที่นี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น

การแยกส่วน

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดถูกกำหนดโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดออกจากข้อกำหนดที่เหลือในขอบเขตนั้น ซึ่งจะยังคงมีผลใช้บังคับและบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดย กฎหมาย

คำถามหรือข้อกังวล

กรุณาส่งคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทั้งหมดมาที่เราได้ที่"ข้อมูล@:โดเมน"